Zapytanie ofertowe z dnia 17 grudnia 2015 r.

wpis w: Zapytania | 0

Zapytanie Ofertowe nr: PARP/2015/12/01

Ogłaszane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)”

przez: Lightlog sp. z o.o.

w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

W załączeniu przekazuje przedmiot zamówienia.

Miejscem składania ofert jest (ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 02-089 Warszawa). Oferty należy przesłać na adres e-mail: lomza”@”lightlog.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2015 roku o godzinie 15.00.

Oferta musi zawierać cenę za wykonanie opisanych w ofercie zadań.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zapytanie Ofertowe:

2015_12_14_Lightlog_Zapytanie_ofertowe_ITS_Łomża_v1

Wzór odpowiedzi:

2015_12_14_WZOR_ODPOWIEDZI_PARP_2015_12_01

Warszawa, 16.12.2015 r.

Miło nam poinformować, że w ramach zapytania ofertowego nr: PARP/2015/12/01 spółki Lightlog Sp. z o.o. dotyczącego realizacji projektu: „Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)” z dnia: 16.12.2015 został wyłoniony wykonawca.Do realizacji zadnia wybrany został: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Warszawa: dnia 30.12.2015 r.